Umowy

Kancelaria świadczy się w świadczy usługi z zakresu prawa umów, tym:

  • Sporządzanie projektów umów,
  • Konsultowanie zawieranych umów,
  • Pomoc w rozwiązywaniu sporów związanych z zawieraniem, wykonanie i rozwiązaniem umów,
  • Dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych,
  • Reprezentacja w sądzie w sporach dotyczących umów.