Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów, występując w ich imieniu na wszystkich etapach procesu sądowego. Zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich spornych sprawach, jakie pojawią się na gruncie prawa cywilnego i handlowego. Priorytetem jest wskazanie Klientom rozwiązań, które umożliwią uniknięcie spornych sytuacji. W sytuacji powstania sporu Kancelaria podejmuje w imieniu Klientów wszelkie działania, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, mające na celu jak najlepszą ochronę ich praw.

Świadczona obsługa procesowa dotyczy w szczególności:

  • Dochodzenia wierzytelności z transakcji handlowych,
  • Dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli,
  • Dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań, w tym kar umownych,
  • Dochodzenia wierzytelności od członków zarządów i wspólników spółek prawa handlowego,
  • Postępowań przeciw egzekucyjnych,
  • Postępowań o ochronę własności i o naruszenie posiadania.