Spory cywilne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i reprezentacji przed sądami, a w szczególności w zakresie:

 • Spraw o ubezwłasnowolnienie, opiekę, kuratelę,
 • Prawa rzeczowego (prawa nieruchomości),
 • Spraw o naruszenie dóbr osobistych,
 • Dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, np. z tytułu wypadku komunikacyjnego,
 • Obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi,
 • Konsultowania i sporządzania umów, np. dzieło, roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki,
 • Dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych,
 • Innych sporów sądowych, wynikłych na tle wykonania umów, w tym o ustalenie ważności umowy,
 • Prawa spadkowego,
 • Dochodzenia wierzytelności,
 • Spraw egzekucyjnych, w powództw przeciwegzekucyjnych,
 • Tzw. Umów frankowych.