Prawo administracyjne

Ścisłą specjalnością Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności – prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Właściciel Kancelarii radca prawny Łukasz Kwiatkowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Pomoc prawna może obejmować między innymi:

  • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń konserwatorskich,
  • Pomoc i reprezentację w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego,
  • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych,
  • Reprezentację w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowaniach),
  • Reprezentację w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • Reprezentację przez sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
  • Sporządzanie wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym,
  • Sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • Sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA,
  • Wydanie opinii prawnych.

Dla zapewnienia kompleksowości usług Kancelaria współpracuje z biurami projektowymi, urbanistami, rzeczoznawcami budowlanymi, laboratorium badań środowiskowych.