Odszkodowania

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców (klientów biznesowych) pomoc prawną z zakresu dochodzenia odszkodowań, jak i obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi w tym:

  • Szkód w mieniu przedsiębiorstw,
  • Szkód wyrządzonych przez pracowników i podwykonawców,
  • Szkód na skutek nienależytego utrzymania nieruchomości przedsiębiorcy,
  • Szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC, AC i NNW – zarówno majątkowych, jak i osobowych,
  • Szkód osobowych (koszty leczenia i opieki, utracony dochód, renty z tytułu pozbawienia możliwości zarobkowania, zadośćuczynienie za cierpienia, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku),
  • Szkód w nieruchomościach – na skutek np. zalania, pożaru,
  • Szkód, związanych z nieprawidłowym utrzymaniem drogi lub chodnika – poślizgnięcia i potknięcia,
  • Nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczenie NNW.