Architekci

Obsługa pracowni architektonicznych oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej pracowni architektonicznych oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

 • Projektantów,
 • Kierowników budowy,
 • Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

 

Pomoc prawna może obejmować w szczególności:

 • Doradztwo prawne we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności zawodowej,
 • Negocjowanie, sporządzenie i konsultowanie umów o prace projektowe, pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • Konsultowanie rozwiązań projektowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, w tym przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony zabytków,
 • Konsultowanie prowadzenia budowy w zakresie zgodności z przepisami prawa, w tym przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony zabytków,
 • Sporządzanie opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego (w tym przepisów techniczno-budowlanych) oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  ochronę praw autorskich,
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleń konserwatorskich, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej,
 • Reprezentację przed sądami i organami administracji.